sv en fi

Dataskyddsbeskrivning

Ur dokumentet framgår hur skyddet för personuppgifter har förverkligats inom ramen för Ilmastoveivi2019-kampanjens integritetspolicy. Vi behandlar dina uppgifter ansvarsfullt och vi vill göra oss förtjänta av din tillit. Om du så önskar, kan du påverka sättet på vilket vi behandlar dina uppgifter. Ur vår integritetspolicy framgår dina rättigheter vad gäller personuppgifter samt instruktioner gällande användningen av dem. Dina uppgifter sparas då du undertecknar appellen som hittas på den här sidan, och på samma gång anmäler du dig till Ilmastoveivi2019-kampanjen. Vi behandlar uppgifterna för att samla in information för appellen och för att kunna erbjuda dig en fin upplevelse av att vara delaktig i kampanjen. Uppgifterna som vi samlar in hjälper oss att förstå vilka intressen den publik som nås av klimatkampanjen har, vilket i sin tur hjälper oss med vårt mål om att skapa en behaglig upplevelse av att vara delaktig i kampanjen.

NÄR SAMLAR VI UPPGIFTER?

Exempel på situationer då vi samlar in dina personuppgifter:

Insamlande av dina personuppgifter och behandling av dem via övriga offentliga register är också möjligt.

HURDANA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Informationsinnehållet i vårt register: hurdan information kan vi ha om dig?

Du kan påverka karaktären av uppgifterna vi samlar in. För att vara med i Ilmastoveivi2019 –kampanjen krävs ändå att du överlämnar dina personuppgifter. Om du besluter dig för att inte överlämna dina personuppgifter till oss kommer vi eventuellt inte att kunna erbjuda dig alla möjligheter i anslutning till kampanjen, så som möjlighet att delta i alla evenemang.

VAD ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL?

Vi hanterar dina uppgifter för att administrera Ilmastoveivi2019 –kampanjen. Vi behandlar dina uppgifter också vid behov för att uppfylla berättigade intressen i anslutning till kampanjen. ”Berättigade intressen” hänvisar till sådan i lagen tillåten verksamhet som vi utövar, som har direkt anslutning till verksamhet inom Ilmastoveivi2019-kampanjen. Kampanjen kan fungera på basis av berättigade intressen då det finns en betydande och tillbörlig anknytning mellan kampanjen och deltagaren i kampanjen. Det ovan nämnda innebär att anknytningen ska ha uppkommit i syfte att delta i själva kampanjen, kampanjorganisationen eller något kampanjevenemang, exempelvis som publik, som en medlem i organisationsteamet eller som en medlem i en samarbetsorganisation. Vid bedömningen av berättigade intressen bedöms både deltagarens och Ilmastoveivi2019-kampanjens intressen, med hänsyn till uppfyllandet av grundrättigheter, karaktären av den insamlade informationen och användningsändamålet samt dataskydd. De ifrågavarande processens detaljer hittas i framställning av Europas dataskyddsmyndigheter. Kampanjen följer dessa etablerade riktlinjer. En deltagare har rätt att motsätta sig behandling av uppgifter inom ramen för berättigade intressen. Det ovan nämnda framgår längre fram i dokumentet. I vissa fall ber vi om tillstånd för att behandla dina uppgifter, exempelvis genom att använda opt in -kryssfält eller andra modeller vid registreringen, eller genom att be om tillstånd att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Vi kan även behandla dina uppgifter för att ha möjlighet att marknadsföra vår kampanj. Vidare kan vi samla in dina uppgifter då vi gör förfrågningar eller opinionsundersökningar, för att förstå våra deltagare bättre och därigenom göra kampanjen och evenemang i anslutning till den mera lyckade. Vi riktar innehåll för att erbjuda dig möjligast relevant information om kampanjen. Riktandet av innehåll grundar sig på informationen vi samlat in samt intressen. Vi kan exempelvis skicka diverse information till intressentgrupper och deltagare. Vi behandlar uppgifterna för att kunna analysera dem, göra upp statistik samt rapporter. Detta gör vi i huvudsak för att kunna utveckla vår kampanj och evenemang i anslutning till kampanjen, samt för att förbättra deltagarupplevelsen.

HUR LÄNGE FÖRVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål som presenteras i integritetspolicyn. Vid insamling av personuppgifter följer vi gällande lagstiftning. Vi förvarar dina uppgifter i 14 månader. Med ditt samtycke kan vi spara dina uppgifter i en längre tid. Observera att vi, trots det som tidigare nämnts, kan göra ett undantag i förhållande till förvaringstiden då ett rättsligt anspråk ställs, eller under den tid då dylika anspråk behandlas i rätten.

VEM HAR RÄTT ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER OCH LÄMNAS PERSONUPPGIFTERNA UT TILL EN TREDJE PART?

Dina uppgifter behandlas i Ilmastoveivi2019 -teamet. Dina uppgifter kan lämnas ut till myndigheterna om t.ex. lagen förpliktar oss till det. För att fullgöra våra avtalsförpliktelser kan vi lämna ut personuppgifter till tredje parter, såsom samarbetspartners som erbjuder marknadsföring för kampanjens ändamål. Dessa tredje parter kan också fungera som registeransvariga för personuppgifter som behövs vid registrering. Vi råder dig att bekanta dig med integritetspolicyn som berör tredje parter. Vi lämnar dock inte dina personuppgifter till tredje parter så, att de kunde använda uppgifterna till andra ändamål än de som föreskrivs av Ilmastoveivi2019 -kampanjen. Då vi anlitar leverantörer eller underleverantörer kommer vi att genom vederbörliga avtal förplikta dem att upprätthålla en tillräckligt hög nivå på dataskyddet för att skydda dina uppgifter samt uppmana dem att verka i enlighet med gällande personuppgiftslag.

ÖVERFÖR VI DINA UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EES (”TREDJE LÄNDER”)?

Uppgifterna som anges i samband med underskriften överförs till en service som bjuds av Typeform, vars servrar befinner sig i USA. Typeform har förbundit sig att följa EU:s GDPR dataskyddsförordning. Mera om det kan man läsa till exempel här: https://www.typeform.com/help/gdpr-compliance/ Ilmastoveivi2019 -kampanjen har ingått ett DPA-kontrakt med Typeform som berör behandling av personuppgifter.

HURDANA COOKIES ANVÄNDER VI?

På nätsidan används en Google Analytics -service, som använder sig av cookies. Den insamlade informationen används för att förbättra webbtjänsten. Typeform står för underskriftstjänsten och de använder sig av cookies. Läs mera om Typeforms cookies och annan användning av data på deras hemsida: https://www.typeform.com/help/what-happens-to-my-data/

Nätsidan använder Cloudflares innehållsleveransnätverk (CDN). Cloudflare sparar en liten cookie på nätsidan för att förbättra sin webbtjänst. Om denna cookie finns mera information på adressen: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

HUR KAN DU INVERKA PÅ HUR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Du kan kontrollera på vilket sätt Ilmastoveiv2019 -kampanjen samlar in och använder dina personuppgifter.

Du har rätt att inverka på dina uppgifters behandling på följande sätt:

Du har i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade. (Rätten att radera uppgifter eller rätten att bli bortglömd). Det ovanstående träder i kraft om personuppgifterna inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in eller i fall där behandlingen baserade sig på ditt samtycke och du vill återkalla det. Observera att ifall dina personuppgifter är nödvändiga för ett visst syfte, som till exempel registrering av ditt deltagande i ett evenemang, kan vi inte radera dina personuppgifter. Du kan skicka epost om ämnet till adressen [email protected]

REGISTERANSVARIGA

Laura Kolehmainen [email protected] +358503457828

Theo Levlin [email protected] +358505283927